Matematički koučing za nastavnike

mathcoaching

Crna Gora / seminari za 2017/18. godinu

U prilogu su fotografije kataloga Zavoda za školstvo Crne Gore sa programima koji su akreditovani za naredni dvogodišnji ciklus:
55. Matematički koučing – napredni nivo ( onlajn seminar )
56. Matematički koučing – osnovni nivo ( Uživo )

2017-07-16_160042

prvidrugi

Prošlogodišnja objava:

 

Akreditovani program za stručno usavršavanje nastavnika u Crnoj Gori – Matematički koučing

Poštovani prijatelji, želimo da vas obavestimo da se pod rednim brojem 51. u novom Katalogu programa stručnog usavršavanja za 2016/2017.godinu nastavnika u Crnoj Gori može se naći naš program namenjen nastavnicima matematike i učiteljima: „Matematički koučing“.

Za  okupljanje grupa, realizaciju i evaluaciju pobrinuće se autori seminara: Mirjana Kokerić i Plana Pejović.

Ukoliko ste zainteresovani za ovaj oblik stručnog usavršavanja  možete se obratiti koordinatoru Plani Pejović putem email-a plana.pejovic@gmail.com. Nove informacije vezane za zakazivanje obuka u Crnoj Gori moći ćete da nađete i na ovom blogu.

Kratak opis programa može se videti u Katalogu programa stručnog usavršavanja za 2016/2017.godinu:

2016-08-02_172655

Detaljniji opis programa može se videti iz izvoda programa:

Opšti cilj  programa: Cilj matematičkog koučinga je dijete koje  se razvija usamostalnuodraslu osobu, koje koristi matematiku kao alat za dostizanje iostvarenje svojih ličnihciljeva i ambicija. Da bi ostvarili rečeno i zadovoljanučenik  bio neko ko je sveprisutan upraksi neophodno je raditi na edukacijinastavnika i kao preduslov se nameće zadovoljannastavnik. Zanimljiv irazvojni pristup razumijevanju matematike. Modernizacija nastavematematikei jačanje koncepta kontinuiranog razvoja nastavnika matematike inastavnikarazredne nastave; podizanje stručnih  kompetencija i podsticanjekreativnostinastavnika.

Specifični ciljevi programaRazvijanje vještina i načina rada učitelja inastavnika koji su ufunkciji motivisanja učenika za učenje matematike iosposobljavanja učenika zasamostalno učenje, za zadovoljstvo u učenju iodgovaranju, za razvijanje unutrašnjemotivacije za učenje i rad; primijenitiadekvatne motivacione tehnike u odgovarajućimnastavnim situacijama.Upoznavanje pojma koučing, upoznavanje  primjene koučingpristupau nastavnom procesu, shvatanje  dobrobiti primjene koučinga upodučavanju,usvajanje  fleksibilnijeg i kreativnijeg pristupa podučavanju. Popularizacija matematike. Pomoć učenicima u oslobađanju od treme i straha od matematike. Osposobljavanje nastavnika i učitelja za projektni rad sa učenicima i razvijanje međupredmetnih kompetencija.

Teme obuhvaćene programom:

1.    Koučing – šta je to?

–      Trening životnih veština

–      Trening psihologije uspeha

–      Razvoj bazičnih sposobnosti kod nastavnika i učenika

–      Video prikaz teme uz prezentacije

 

2.    Primjena koučinga u nastavnoj praksi

–      Školska pravila i samoprocena učenika

–      Uloga učenika ( očekivanja i potrebe )

–      Analiza trenutnog i željenog stanja u učenju i nastavnoj praksi

–      Strategije postignuća

–      Oslobađanje od treme i straha

–      Video prikaz teme uz prezentacije

 

 

3.    Pozitivni efekti primjene koučinga u nastavi matematike

–      Podrška učenicima u oslobađanju od treme i straha od matematike

–      Podrška učenicima u inkluzivnoj nastavi

–      Podrška talentovanim učenicima

–      Koučing radionice za razvijanje sposobnosti i veština učenika

–      Video prikaz teme uz prezentacije

 

4.    Primjeri iz prakse

–      Dopunska nastava

–      Dodatni rad

–      Matematička sekcija

–      Inkluzivna nastava

–      Radionice za učenike i roditelje

–      Matematički blog

–      Projektni rad na časovima matematike

–      Razvijanje međupredmetnih kompetencija

–      Video prikaz teme uz prezentacije

 

 

5.    Faktori učenja matematike

–      Motivacija

–      Koncentracija

–      Nadarenost, talenat

–      Pamćenje

–      Jasan cilj

–      Mjesto za učenje

–      Poznavanje tehnika učenja

–      Trema i strah

 

6.    Usavršavanje vještine vježbanja zadataka

–      Matematičke zanimljivosti

–      Matematičke lektire

–      Istraživački zadaci

–      Praktični –životni ,,problemi,, u zadacima

 

7.    Završni rad

–      Izrada strategije postupanja odnosno plana dostizanja željenog cilja postavljenog na početku obuke

 

 8.    Individualni razgovor sa životnim trenerom

–      Skajp razgovor sa životnim i matematičkim koučem ( kao evaluacioni susret )

Očekivani efekti (na teorijskom i praktičnom planu):

Očekuje se da će učesnici biti osposobljeni da pomognu učenicima u procesu prevazilaženja evidentnog i sveprisutnog straha i neprijatnog osjećanja u vezi sa nastavnim predmetom – matematika. Pružanje podrške i pomoći učenicima koji samo ako otklone otpore vezane za ovaj predmet koji slovi kao težak i nepopularan mogu uspješno da savladaju gradivo osnovne škole tako da u nastavku školovanja nemaju više problema sa matematikom. Razvijanje projektnog rada u nastavi matematike i povezivanje matematike sa drugim nastavnim predmetima i time razvijanje međupredmetnih kompetencija učenika i nastavnika.

Takođe se očekuje doprinos popularizaciji matematike u školama i razbijanje stereotipa i predrasuda u vezi sa matematikom kao ,,teškim,, predmetom.Takođe se očekuje da  učesnici nastave sa ličnim radom na osnovu datih smjernica, dobijenog materijala, kao i sa radom na razvoju životnih veština samostalno ili uz pomoć životnog trenera.

Ciljna grupa/uslovi za učešćeNastavnici razredne nastave. Nastavnici predmetnenastaveosnovna škola.

coaching

Sa novim informacijama već od septembra!

Mirjana Kokerić, akreditovani kouč.